Osoby, które zdecydowały się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, mogą złożyć wniosek o otrzymanie dotacji. Umożliwia to specjalny Program Mój Prąd, którego celem jest zwiększenie liczby tego typu instalacji na dachach polskich domów. Sprawdź, kto może otrzymać dofinansowanie i jak złożyć wniosek.

Program Mój Prąd – warunki

O dotację z Programu Mój Prąd może starać się każda osoba fizyczna, która spełnia dwa podstawowe warunki:

  • wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby,
  • zawarła umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci, wytworzonej dzięki mikroinstalacji.

Warunkiem wypłaty dotacji, jaką zapewnia Program Mój Prąd, jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urządzenia do wytwarzania energii muszą być zainstalowane jako nowe (wyprodukowane w okresie do 24 miesięcy przed montażem). Należy zaznaczyć, że dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 roku. Jednocześnie jest ono udzielane na te projekty, które zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku. Osoba, która otrzyma dofinansowanie, jest zobowiązana do eksploatacji instalacji przez minimum 3 lata od dnia jego wypłaty

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Mój Prąd?

Wniosek o dofinansowanie z Programu Mój Prąd można złożyć na kilka sposobów:

  • przez Internet
  • w wersji papierowej w siedzibie NFOŚiGW
  • w wersji papierowej drogą pocztową lub kurierem (na adres siedziby NFOŚiGW)

Do złożenia wniosku przez Internet wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, ewentualnie e-dowodu. W ramach I naboru wnioski o dotację są przyjmowane do 20 grudnia 2019 roku. Poza samym wnioskiem, należy dołączyć też cztery załączniki: kopię faktury, potwierdzenie przelewu lub oświadczenie o zapłacie gotówką, zaświadczenie podbite przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) i oryginał oświadczenia RODO, z własnoręcznym podpisem. Ile wynosi dofinansowanie z Programu Mój Prąd? Może ono pokryć nawet do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale maksymalna kwota to 5000 zł.

Standardowo koszt tego typu przedsięwzięcia to ponad 10 000 zł, dlatego wiele osób otrzymuje dofinansowanie właśnie w wysokości 5000 zł.